Privacy statement

Inleiding

IMMO LANGEVELD hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. IMMO LANGEVELD behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. IMMO LANGEVELD bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

IMMO LANGEVELD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Haar contactgegevens zijn:

Master Design BV Kruishoutemsesteenweg 150

9750 Kruisem

Kantoor:

IMMO LANGEVELD

Langevelddreef 37

9480 De Pinte info@immolangeveld.be

+32 9 335 20 20

Welke persoonsgegevens verwerkt IMMO LANGEVELD?

IMMO LANGEVELD verwerkt persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers, verkopers, verhuurder, kandidaat-kopers, kandidaat-huurders, kandidaat-verkopers, kandidaat-verhuurders. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien deze nodig zijn voor de verderzetting van een contractuele relatie met IMMO LANGEVELD.

Waarom verwerkt IMMO LANGEVELD uw persoonsgegevens?

IMMO LANGEVELD verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het verkopen/verhuren van een pand, bij actieve prospectie, voor het beheer van gebouwen, bij een pandbezoek, voor diensten gerelateerd aan de activiteiten van IMMO LANGEVELD, klantenbeheer en ingevolge haar wettelijke verplichtingen zoals o.a. het voeren van een boekhouding.

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Elke verwerking moet rechtmatig gebeuren, dat betekent dat elke verwerking van persoonsgegevens een wettelijke basis moet hebben.

Wanneer IMMO LANGEVELD het verwerken van de persoonsgegevens baseert op een wettelijke verplichting, dan betekent dit dat de wetgever een verplichting aan IMMO LANGEVELD oplegt om bepaalde gegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld de verplichting om gegevens te verzamelen in het kader van de anti-witwas wetgeving, de verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten, het voeren van een boekhouding ect.

Om een koop- of huurovereenkomst te kunnen afsluiten of voor het beheer van eigendommen door IMMO LANGEVELD moeten bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij de klant/opdrachtgever zelf partij is. Ook in de precontractuele fase kunnen bepaalde persoonsgegevens opgevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn steeds nodig om bijvoorbeeld een overeenkomst op te stellen.

Een derde grondslag waarop IMMO LANGEVELD gegevens verzamelt, is de toestemming. De klant/opdrachtgever die toestemming geeft tot het verwerken van persoonsgegevens moet deze toestemming expliciet geven. Dit wil zeggen dat deze toestemming actief moet gegeven worden door de klant/opdrachtgever. IMMO LANGEVELD verwerkt persoonsgegevens met als juridische grondslag toestemming in het geval van bijvoorbeeld vrijblijvende diensten. Onder deze vrijblijvende diensten vallen

o.a. het versturen van nieuwsbrieven. Ook bij actieve prospectie verwerkt IMMO LANGEVELD persoonsgegevens op basis van toestemming. Bij actieve prospectie gebruikt IMMO LANGEVELD persoonsgegevens die door de verkoper publiek zijn gemaakt. Tijdens het contact met deze verkoper zullen meer persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit wil zeggen da IMMO LANGEVELD toestemming vraagt aan de verkoper om zijn gegevens verder te verwerken. Zonder deze gevraagde toestemming heeft IMMO LANGEVELD geen wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

Ten slotte kan IMMO LANGEVELD ook bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van haar gerechtvaardigd belang. Hierbij zal IMMO LANGEVELD steeds een afweging maken tussen haar eigen belangen en die van de betrokkenen, waarbij de belangen van de betrokkenen niet zwaarder doorwegen. Bijvoorbeeld na een pandbezoek door een kandidaat-koper kan het zijn dat gegevens worden doorgegeven aan de verkoper. De verkoper mag deze lijst enkel raadplegen in het kader van de makelaarsopdracht van IMMO LANGEVELD. De kandidaat-koper moet op de hoogte worden gesteld dat zijn persoonsgegevens op deze lijst staan. Deze lijst is noodzakelijk omdat IMMO LANGEVELD betaald wordt met een systeem van commissielonen. Indien een verkoop plaatsvindt binnen de 6 maanden na beëindiging van de opdracht, waarbij de koper op de lijst van de kandidaat-kopers voorkomt, dan is de verkoper een contractueel overeengekomen commissie verschuldigd aan IMMO LANGEVELD. Uiteindelijk betekent dit dat een kandidaat-koper die voldoende interesse toont in het pand op deze lijst wordt vermeld. Het is verboden voor de verkoper om deze persoonsgegevens aan eender wie en op eender welke wijze te communiceren of met eender wie te delen.

Welke zijn de bewaartermijnen?

De persoonsgegevens zullen door IMMO LANGEVELD niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.

Voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, wordt een bewaartermijn van 10 jaar na het einde van de overeenkomst gehanteerd. Dit is tevens de bewaartermijn voor klantenbeheer of om te reageren op verzoeken van bevoegde instanties in het kader van antiwitwaswetgeving. Documenten die bewaard worden binnen het doeleinde boekhouding worden voor 7 jaar bewaard, alsook in het kader van het uitoefenen van de taak van syndicus. Gegevens van prospecten worden tot 5 jaar nadat een prospect heeft aangegeven geen mails meer te willen ontvangen, dit voor het geval de prospect een vordering zou willen instellen.

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

In sommige gevallen is IMMO LANGEVELD verplicht om persoonsgegevens door te geven, namelijk overheidsinstanties en/of toezichthoudende autoriteiten of gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek. Hierbij beroept IMMO LANGEVELD zich op haar wettelijk verplichting als grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen draagt IMMO LANGEVELD persoonsgegevens over aan specifieke verwerkers zoals bijvoorbeeld OMNICASA. OMNICASA is een softwareprogramma speciaal ontwikkeld voor vastgoedmakelaars. Hierin kunnen persoonsgegevens ingevoerd worden.

IMMO LANGEVELD vergewist zich ervan dat OMNICASA en elke andere verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de GDPR wordt uitgevoerd.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan IMMO LANGEVELD te vragen uw gegevens in te kijken, te verbeteren indien deze fout zijn, te verwijderen, over te dragen of te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u uw rechten wil uitoefenen of vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar IMMO LANGEVELD (info@immolangeveld.be) of telefonisch contact opnemen (+32 9 335 20 20).

Het is het mogelijk dat IMMO LANGEVELD u vraagt om u te identificeren om te bevestigen dat u de betrokkene in kwestie bent.

Klachten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop IMMO LANGEVELD uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen

IMMO LANGEVELD behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.